Allmänna villkor

1. Allmänt
Cidido AB, 556765-0261 (”Bolaget”) erbjuder genom medlemskap i http://www.hittaperson.se
(”hittaperson”) möjlighet till utökade funktioner och tillgång till hittapersons unika databas över
kontaktuppgifter till privatpersoner i Sverige.

2. Medlemskap
2.1 För att bli medlem i hittaperson och få tillgång till våra funktioner krävs det att man
accepterar Bolagets Allmänna Villkor (detta dokument) samt ger sitt samtycke till att
Bolaget genom automatisk databehandling behandlar, lagrar och visar upp angivna
kontaktuppgifter för övriga medlemmar i hittaperson.
2.2 Medlem ansvarar för all information som denne väljer att spara i sin medlemsprofil.
2.3 Det ovannämnda samtycket kan när som helst återkallas, via info@cidido.com, men då
upphör det aktuella medlemskapet att gälla.

3. Allmänna regler
3.1 På http://www.hittaperson.se gäller svensk lag. Det innebär att medlem måste följa svensk
lag och praxis när denne använder hittaperson och dess funktioner.
3.2 Medlem ansvarar för att ej sprida data eller information som är olaglig, kan anses stötande
eller olämplig. Exempel på data eller information spridning som inte är acceptabel är
pornografi, rasism, främjande av droger eller publicering av copyright skyddat material.
3.3 Medlem som sprider, länkar eller uttrycker sådan data eller information som inte är
acceptabel är direkt ansvarig för det.
3.4 Medlem får inte heller nyttja funktionerna för att på så sätt systematiskt sprida ett
politiskt/religiöstbudskap eller propaganda.
3.5 Medlem får ej utnyttja funktionerna i eget kommersiellt syfte, t.ex. marknadsföra och sälja
en produkt, och inte heller får Medlem kopiera eller skicka vidare data eller information.
Vid förseelser och missbruk kan Bolaget yrka på skadestånd.
3.6 Vidare får funktionerna inte utnyttjas för SPAM, kedjebrev eller annan verksamhet som
inte är förenlig med hittapersons funktioner och syfte.
3.7 Samtliga försök till intrång i hittapersons system polisanmäls
3.8 I det fall medlem misstänker obehörigt utnyttjande alternativt missbruk av funktionerna är
medlem skyldig att underrätta Bolaget via info@cidido.com .
3.9 Bolaget förbehåller sig rätten att omedelbart och ensidigt besluta om avstängning
alternativt uteslutning av medlem som bryter mot våra Allmänna Villkor eller vad som
kan anses vara god sed.
3.10 Medlem förbinder sig att inte avslöja eller tillgängliggöra sitt lösenord för tredjepart.
3.11 Medlem får inte överlåta sitt medlemskap till tredjepart.

4. Ansvars begränsningar
4.1 Medlem är helt och hållet ensamt ansvarig för dess handlande och utnyttjande av
funktionerna som Bolaget tillhandahåller på hittaperson.
4.2 Vidare är Bolaget inte ansvarig för data eller information som medlem eller annan part
mottar, registrerar eller publicerar på hittaperson.
4.3 Bolaget har vidare inget ansvar för det material eller innehåll som finns på andra webbsidor
som Bolaget alternativt medlem har upprättat länkar till. Med innehåll och material menas
bl.a. Varor, information, tjänster eller budskap som erbjuds på dessa sidor.
4.4 Bolaget är ej ansvarig för förlust eller på något sätt förvanskning av den information eller
data som förmedlas via funktionerna.
4.5 Vidare är Bolaget inte ansvarig för det fall någon obehörig gör intrång i Bolagets system eller
Medlems datorresurser och otillbörligen får tillgång till, förstör eller förvanskar information
alternativt datorresurser.
4.6 Bolaget är personuppgiftsansvariga.
4.7 Bolaget månar alltid om Medlems personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av de
uppgifter medlem registrerar.
4.8 Bolaget följer alla lagar och regler som finns, t.ex. Personuppgiftslagen, för att skydda
medlems integritet.
4.9 Hittaperson och dess funktioner är tillsvidare tillgänglig 24h om dygnet 7 dagar i veckan.
4.10 Bolaget reserverar sig dock för att fel, avbrott och driftstopp kan förekomma.
4.11 Bolaget är inte skyldig att betala ersättning för den tid då Medlem inte har tillgång till
tjänsterna.
4.12 Bolaget förbehåller sig även rätten att ensidigt besluta om upphörande av hittaperson och
dess funktioner.
4.13 Bolaget har ingen skyldighet att betala ersättning till Medlem vid upphörande av hittaperson
eller funktion inom hittaperson.

5. Rättigheter Medlem ger Bolaget
5.1 Ägare till hittaperson är Bolaget. Som ägare till hittaperson har Bolaget vissa rättigheter av
bl.a. funktionell, säkerhetsmässig och även kommersiell natur.
5.2 Bolaget äger rätt att helt eller delvis, när som helst, överlåta sina rättigheter och eller
skyldigheter avseende hittaperson och dess funktioner till tredje part.
5.3 Bolaget har som syfte att följa god marknadsföring och marknadsundersöknings sed.
5.3 Bolaget har rätt att skicka material, information och data med kommersiellt syfte från Bolaget
och eventuella samarbetspartners, till medlem via hittapersons funktioner, e-post, och andra
elektroniska kommunikationstjänster.
5.4 Medlem har rätt att tacka nej till Medlemsbrev och Nyhetsbrev, från Bolaget och eventuella
samarbetspartners, s.k. SPAM med kommersiella budskap, vilket medlem gör i nyhetsbrevet eller via info@cidido.com.
5.6 Bolaget har rättighet att kopiera, modifiera, presentera och distribuera material, data eller
information som Medlem sparar på hittaperson i samband med marknadsföring av Bolaget
och hittaperson utan skyldighet att betala ersättning
5.7 Förfrågan om eventuella marknadsundersökningar från tredje man kommer alltid att ske via
Bolaget.
5.8 Resultat från omröstningar och liknande undersökningar har Bolaget rättighet att sälja vidare.
Materialet, informationen och data kommer att vara statistiskt nedbrutet och kommer inte
kunna hänföras till enskilda personer.
5.9 Bolagets medarbetare har full tillgång till samtliga Medlems konton på hittaperson för att
kunna förhindra att funktionerna inte missbrukas.
5.10 Bolaget förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om konsekvens för medlem som handlat i
strid med Allmänna Villkor, i allvarliga fall kan det resultera i en polisanmälan och
rapportering till medlems Internet Service Provider (ISP).
5.11 Bolaget förbehåller sig rättigheten att spara och hantera IP nummer den tid som anses
nödvändig efter senaste inloggning.

6. Immateriella rättigheter
6.1 Allt material, data och information som sparas och är tillgängligt på hittaperson är Bolagets
egendom alternativt eventuell samarbetspartners egendom och får inte användas utöver vad
som krävs för funktionens nyttjande i dess rätta syfte.
6.2 Medlem får ej utan Bolagets medgivande kopiera, sprida eller skicka vidare material,
information eller data som förmedlas genom hittapersons funktioner.

7. Cookies
7.1 För att använda hittaperson och dess funktioner krävs det att Medlem tillåter Bolaget att
lagra cookies på Medlems dator. Syftet är dels att underlätta medlems användande av
hittaperson och dess funktioner men även för finansiering av dess drift (annonser).
7.2 Medlem har rätt att förhindra cookies, dock innebär det att hittaperson och dess funktioner
slutar fungera för Medlem.

8. Tävlingar
8.1 Bolaget och dess samarbetspartners kommer att anordna tävlingar på hittaperson för dess
medlemmar.
8. 2 Tävlingar där vinsts värde överstiger 100kr (SEK) kommer Bolaget alternativt
samarbetspartner att skicka kontrolluppgift till skattemyndigheten.
8.3 Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Ändrade villkor och tillägg
9.1 Bolaget äger rätt att när som helst ändra villkor eller göra tillägg till de allmänna villkoren.
9.2 Medlem uppmanas att kontinuerligt besöka [Villkor] för att uppdatera sig om ändringar
alternativt tillägg.
9.3 Genom att fortsätta använda hittaperson och dess funktioner accepterar Medlem att följa
genomförda ändringar och tillägg.

10. Övrigt
10.1 Vid frågor hänvisas till info@cidido.com